Regulamin Platformy StartLink

Postanowienia ogólne

Słownik

Użytkownik - osoba pełnoletnia, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto rejestrując się jako Startup lub Pracownik
Operator - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Konto - zestaw informacji o Użytkowniku Platformy StartLink umieszczonych w Formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie www.startlink.startinpodkarpackie.pl
Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa zasady korzystania z Platformy StartLink
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta
Startup – podmiot poszukujący członka lub członków zespołu
Pracownik – osoba wyrażająca wolę pozostania członkiem zespołu

Warunki korzystania z Platformy StartLink

Ochrona danych osobowych

Postanowienia końcowe